صندوق اعتباری هنر 2 
 

متقاضیان محترم بیمه هنرمندان ( هنرهای تجسمی)

بدینوسیله به اطلاع هنرمندان محترم می رساند تعداد محدودی سهمیه بیمه به این شهرستان اختصاص یافته است.

متقاضیان محترم می توانند جهت بهره مندی با جناب آقای عباس امانی مسئول انجمن هنرهای تجسمی شهرستان

بهارستان با شماره 09357300923 تماس حاصل نمایند.